Kako se piše pravilno na hrvatski?

Alfa-čestice ili alfačestice ili alfa čestice?

Kako je pravilno pisati: alfa čestice, alfačestice ili alfa-čestice? Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a pojavljuje se u tvorbi riječi na poljima fizike, matematike, kemije, informatike, astronomije… Pravilo je da se tvorenice s alfa pišu sa spojnicom, dakle pravilno je: alfa-čestica, alfa-čestice, alfa-česticama, alfa-česticom… U ovakvoj složenici sklanja se samo druga sastavnica u složenici.