Tag : A

Kako je pravilno pisati: ako ili u slučaju ako? Obje varijante pojavljuju se u hrvatskom jeziku. Međutim, ako želimo pravilno pisati i govoriti, u skladu s pravilima i normama hrvatskog standardnog jezika, bolje je koristiti samo oblik ako. Naime, ‘u slučaju ako’ smatra se pleonazmom jer je već sama riječ ako pogodba. Konstrukcija ‘u slučaju ..

Read more

Koji izraz je pravilno koristiti: ako ili ukoliko? Oba izraza, ako i ukoliko, u uporabi su u hrvatskom jeziku. Međutim, ponekad se izraz ukoliko nepravilno koristi umjesto ako. Pravilo je da se ukoliko koristi samo u kombinaciji s utoliko. Ukoliko dođeš, utoliko ćeš dobiti svoje stvari. U ostalim pogodbama koristi se ako: Ako dođeš, dobit ..

Read more

Kako je pravilno pisati: audiozapis, audio zapis ili audio-zapis? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Pravilo glasi da se složenice tvorene s audio (u značenju sluh, slušnost, zvučnost) pišu sastavljeno. Tako je pravilno: audiozapis, audiovizualan, audiologija… Piše se audiozapisa, audiozapisom, audiozapisima, audiozap..

Read more

Kako je pravilno pisati: attachment ili privitak? U poslovnu komunikaciju koja se odvija preko internetskih sredstava komunikacije, uvlači se sve više anglizama i engleskih izraza. Tako se često privitak koji se šalje elektroničkom poštom naziva attachment. Trebalo bi koristiti ipak hrvatsku varijantu: privitak. Stoga je pravilno pisati konstrukcije poput: U privitiku se nalazi dokument… Prilažem ..

Read more

Kako je pravilno pisati: aktualan ili aktuelan? Pridjev dolazi od latinske riječi actualis u značenju sadašnji. U hrvatskom standardnom jeziku označava ‘koji je u sadašenjem trenutku, koji se tiče današnjice’, a pravilno ga je pisati: aktualan, aktualna, aktualnog, aktualnom, aktualnost… Primjeri pravilne uporabe su: Ovo su naši aktualni problemi. Aktualna učiteljica je bolja o..

Read more

Kako je pravilno pisati: Avinog ili Avina, Aninog ili Anina? Ovdje je riječ o genitivu posvojnog pridjeva Avin / Anin. Pridjevi koji završavaju na -ov, -ev i -in dekliniraju se po imeničkoj sklonidbi. Stoga im genitiv glasi: Avina i Anina. Isto je i kod primjera na -ov (Markova, Jankova), -in (Marina, Jelina) -ev (Pavičićeva, Duićeva). ..

Read more

Kako je pravilno pisati: antidatirati ili antedatirati? U ovom slučaju da bismo znali ispravno pisanje važno je znati kako je riječ nastala. Glagol u značenju staviti raniji datum umjesto pravoga dolazi od latinskog prefiksa ante i glagola datirati. Stoga se pravilno piše antedatirati, antedatiram, antedatiraš, antedatirao, antedatirala… Prefiks anti dolazi u značenju protiv (antikorupcijski, antiamerički), ..

Read more

Kako je pravilno: aplicirati ili prijaviti se? Danas kad je engleski jezik najpopularniji i time najdominantniji na svijetu, sve više anglizama prodire u jezik. Tako dolazi do spontanog povlačenja hrvatskih riječi. Sve je popularnije pisati: aplicirati na natječaj, aplicirati za stipendiju i slično. Ipak, uvijek kad je moguće bolje je koristiti hrvatsku varijantu. Bolje je ..

Read more

Kako je pravilno pisati: azijac ili Azijac? Dvojbe u pisanju velikog i malog početnog slova česte su u hrvatskom jeziku. Kad je riječ o nazivima za stanovnike kontinenata, država i gradova, pravilno ih je pisati velikim početnim slovom. Tako je ispravno pisati: Azijac, Azijca, Azijcima, Azijatkinja, Azijatkinje, Azijatkinjama… Također, postoji obli..

Read more

Kako je pravilno pisati: Australac ili Australijanac? Imenica označava stanovnika kontinenta Australije. Stanovnici kontinenata, kao i država i gradova, uvijek se pišu velikim početnim slovom (Amerikanac, Europljanin, Afrikanac). Stanovnika kontinenta Australije pravilno se naziva: Australac, Australca, Australcu, Australcima… Također i Australka, Australki, Australkama, pridjev a..

Read more