Tag : S

Kako je pravilno pisati: sa sestrom ili s sestrom? Ovdje je riječ o spoju prijedloga s ili sa i imenice sestra. Ovakav oblik nazivamo instrumentalom. U pravilu se uvijek koristi prijedlog s, osim u iznimnim slučajevima kad se koristi sa. Kad riječ počinje na glasove s, š, z, ž zbog teškoće izgovora valja koristiti prijedlog ..

Read more

Kako je pravilno pisati: s psom ili sa psom? Prijedlog s u pravilu se uvijek piše, osim u iznimnim slučajevima kad se koristi prijedlog sa. Ovdje je riječ o suglasničkoj skupini /ps/ koja je teška za izgovoriti s prijedlogom s. Stoga se treba koristiti prijedlog sa: sa psom. Slično je kod primjera: sa Ksenijom, sa ..

Read more

Kako je pravilno pisati: sa mnom, s mnom ili samnom? Ovdje je riječ o prijedlogu s/sa te instrumentalu zamjenice ja. Pravilo glasi da se koristi oblik sa, te da se uvijek mora pisati odvojeno. Stoga je pravilan način pisanja: sa mnom. Pravilna uporaba glasi: Ideš li sa mnom? Možeš ići s njim il..

Read more

Kako je pravilno pisati: smećkast ili smeđkast? Ovaj pridjev označuje ono što je pomalo ili umjereno smeđe, te naravno dolazi od pridjeva smeđ. Kad se zvučni glas đ nađe ispred bezvučnog glasa k (smeđ + kast) prelazi u svoj bezvučni parnjak ć. Stoga je pravilno pisati: smećkast, smećkasti, smećkastog, smećkastima, smećkastih, smećka..

Read more

Kako je pravilno pisati: svagdašnji ili svakdašnji, svakdanji ili svagdanji? Ovaj pridjev dolazi od riječi sav ili svaki te imenice dan. Označava običan dan u godini, koji nije neki poseban dan. Pridjev je pravilno pisati: svagdašnji, svagdašnja, svagdašnje, svagdašnjim, svagdašnjih, svagdašnjeg… Stoga ispravno je u molitvi: kruh naš svagdaš..

Read more

Kako je pravilno pisati: stići ću, stić ću ili stiću? Ovdje je riječ o glagolskom obliku futuru prvom. Tvori se od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola biti i infinitiva. Kad je riječ o infinitivu koji završava na -ći, ne koristi se krnji oblik. Pravilno je: stići ću, stići ćeš, stići će, stići ćemo, stići ćete. S ..

Read more

Kako je pravilno pisati: spomen-dom ili spomen dom? Ovdje je riječ o složenici s dvjema sastavnicama od kojih svaka ima naglasak, a u deklinaciji se prva ne mijenja. Pravilno je pisati sa spojnicom: spomen-dom, spomen-doma, spomen-domu, spomen-domovima… Pravilno je također: spomen-ploča, spomen-obilje..

Read more

Kako je pravilno pisati: spomen-ploča ili spomen ploča? Ovdje je riječ o složenici s dvjema sastavnicama od kojih svaka ima naglasak, a u deklinaciji se prva ne mijenja. Pravilno je pisati sa spojnicom: spomen-ploča, spomen-ploče, spomen-ploči, spomen-ploč..

Read more

Kako je pravilno pisati: student servis ili student-servis? U ovom slučaju ispravan način pisanja bio bi studentski servis. Međutim, kad moramo birati između opcija s dvjema imenicama, pravilnije je koristiti opciju student-servis. Obje sastavnice složenice imaju svoj naglasak i značenje te se stoga koristi spojnica. Pravilno je student-servisa, student-servisu, student-servisom, student-..

Read more