Tag : Z

Kako je pravilno pisati: ni za koga ili za nikoga? Ovdje je riječ o neodređenoj zamjenici (nitko, nikoga) i prijedlogu za. Kada se nađu u zajedničkoj konstrukciji potrebno je prijedlog za umetnuti iza predmetka ni. Tako je ispravno pisati: ni za koga. Jednako tako pravilno je: ni za što (a ne za ništa), ni o ..

Read more