Kako se piše pravilno na hrvatski?

Besperspektivan ili bezperspektivan?

Pridjev besperspektivan nastaje u tvorbi od prefiksa bez (bez + perspektivan). Kada se zvučni glas z nađe pokraj bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Takva promjena naziva se jednačenje suglasnika po zvučnosti. Točan pridjev glasi besperspektivan, a imenica besperspektivnost.

Pravilno je pisati besperspektivan