Kako se piše pravilno na hrvatski?

Moj ili svoj?

Kako je pravilno pisati: moj ili svoj?

Ovdje je riječ o jezičnoj dvojbi kad koristiti zamjenicu moj, a kad koristiti zamjenicu svoj.

Zamjenica moj jest posvojna zamjenica, a zamjenica svoj je povratno-posvojna. Zamjenica moj koristi se kad nešto pripada prvom licu jednine: Ovo sam ja i moja djeca. Pogledajte moje cvijeće u vrtu. Družite se s mojim prijateljima.

Povratno-posvojna zamjenica svoj koristi se kad se radnja odnosi na subjekt ili nešto pripada subjektu: Dođi svojem tati. Idemo svojim roditeljima. Ići ćemo svojim automobilom.

U hrvatskom jeziku često se pogrešno koristi zamjenica moj umjesto zamjenice svoj. Tako ako kažemo: Imam moju pisanku valja zamijeniti sa Imam svoju pisanku. Imamo naše kalkulatore valja zamijeniti s Imamo svoje kalkulatore.

Primjeri:

  • Umjesto: Ti imaš tvoj bicikl. Pravilno: Ti imaš svoj bicikl.
  • Umjesto: Uzeo sam moj automobil za otići na posao. Pravilno: Uzeo sam svoj automobil za otići na posao.
  • Umjesto: Gledajte vaša posla. Pravilno: Gledajte svoja posla.
  • Umjesto: Uzela sam moje računalo. Pravilno: Uzela sam svoje računalo.
  • Umjesto: Nalazim se u mojem domu. Pravilno: Nalazim se u svojem domu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se koristi povratno-posvojna zamjenica svoj kad nešto pripada subjektu ili se radnja odnosi na subjekt. S druge strane, nije pogrešno koristiti posvojnu zamjenicu moj/moja/moje kao u primjerima: To je moja knjiga. Ovo je moje dijete. Ono su moji prijatelji.