Kako se piše pravilno na hrvatski?

Borački ili boraćki?

Kako je pravilno pisati: borački ili boraćki? Pridjev i prilog u značenju ‘koji se odnosi na borce’ dolazi od imenice borac (glagol boriti se). U tvorbi pridjeva i priloga sudjeluje i sufiks -čki, te je stoga pravilno pisati: borački. Također je pravilno: boračka, boračko, boračkima, boračkog, boračkih…