Kako se piše pravilno na hrvatski?

Crtač ili crtać?

Pravilno je pisati crtač

Riječ crtač dolazi od glagola crtati i sufiksa -ač. Označava osobu koja crta ili uređaj koji crta računalno vođenim olovkama. Sufiks -ač pripada živim sufiksima, odnosno plodnima ili produktivnim sufiksima. Tako su sa sufiksom -ač nastale i imenice: vozač, svirač, šetač, kovač, i druge. Uvijek je pravilno pisati -ač.