Kako se piše pravilno na hrvatski?

Djeca ili dijeca?

Kako je pravilno pisati: djeca ili dijeca?

Ovdje je riječ o tome kako pisati refleks jata u hrvatskom jeziku – ije ili je.

Naime, riječ je o imenici u nominativu množine koja u nominativu jednine glasi dijete. Imenica je srednjeg roda i označava mušku ili žensku maloljetnu osobu.

U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nominativ množine – djeca. Valja pripaziti na razlike, jer je u nominativu jednine pravilno pisati s /ije/ – dijete. U genitivu primjerice piše se s /je/ – djeteta, lokativ i dativ – djetetu, instrumental s djetetom.

Valja pripaziti kod pisanja pridjeva: nije pravilno pisati dječiji niti diječiji. Pravilno se piše dječji, dakle točno je pisati dječji doplatak, dječji bicikl, dječja ljuljačka

Primjeri:

  • Na fotografiji su sva moja djeca: Marko, Sanja i Sunčica.
  • Djeca su čekala autobus ispred škole kad su začuli snažan prasak.
  • Sva djeca iz škole su išla, osim mene.
  • Djeci je pristup bio zabranjen.
  • Nije bilo djece koja nisu znala tu pjesmu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nominativ množine imenice dijete – djeca. Pravilno se piše: djece, djeci, s djecom… Ali, nominativ jednine glasi dijete.