Kako se piše pravilno na hrvatski?

Jarči ili jarkiji?

Kako je pravilno pisati: jarči ili jarkiji? Riječ je o komparativu pridjeva jarki koji označava onoga koji je blistav, izrazit ili vreo, vruć. Budući da se komparativi tvore sufiksom -ji, u navedenom pridjevu zajedno su se našli nepalatal k i glas j te stopili u palatal č. Navedena se glasovna promjena naziva jotacija. Pravilno je stoga: jarči, jarčeg(a), jarčem(u), jarčim, jarčih…