Praznovjeran ili praznovijeran?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: praznovjeran ili praznovijeran? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji je naglašen kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati praznovjeran, praznovjerne, praznovjerni…

LEAVE A COMMENT