Umjestan ili umijestan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: umjestan ili umijestan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava onaj koji je opravdan, koji odgovara potrebi. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati umjestan, umjesna, umjesnu…

OSTAVITE KOMENTAR