Tag : LJ

Kako je pravilno pisati: lijepši ili ljepši? Ovdje je riječ o komparativu (drugom stupnju usporedbe) pridjeva lijep / lijepa / lijepo. Iako je ispravno pisati oblike: lijep, lijepa, lijepe, lijepom, lijepog, lijepih… u komparativu se oblik /ije/ pokraćuje u /je/. Ispravno je pisati: ljepše, ljepša, ljepši, ljepših, ljepšima, ljepšeg… Isto se događa i s drugim ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljepojka ili lijepojka? Imenica u značenju ‘ljepotica’ dolazi od praslavenske riječi lěpъ. Iako je ispravno pisati: lijep, lijepog, lijepa, lijepomu, lijepi, lijepoga… imenicu je ispravno pisati: ljepojka. Naime, lijep ima dugosilazni naglasak (izgovara se dugo), a ljepojka ima kratkouzlazni naglasak (izgovara se kratko). Pravilno je: ljepojka, ljepojke, ljepojci, ljepojaka, ljepojk..

Read more

Kako je pravilno pisati: ljubićast ili ljubičast? U svom korijenu pridjev ima praslavensku i staroslavensku riječ ljubiti. Kad je riječ o konkretnom pridjevu, označava da je što boje koja je mješavina plave i crvene, a pravilno se piše: ljubičast. Ispravno je: ljubičastom, ljubičasti, ljubičastog, ljubičastima, ljubičas..

Read more