Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bestežinski ili beztežinski

Pridjev bestežinski nastao je od prefiksa bez + težinski. Kada se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog t, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Tako nastaje pridjev bestežinski, u deklinaciji: bestežinski, bestežinskog, bestežinskom, bestežinskog/bestežinski, bestežinski, bestežinskom, bestežinskim. U tvorbi s prefiksom bez glasovna promjena jednačenja po zvučnosti događa se i u drugim primjerima: bestidan, besperspektivan, beskarakteran i dr.

Pravilno je pisati bestežinski