Kako se piše pravilno na hrvatski?

Muci ili muki?

Kako je pravilno pisati: muci ili muki?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa i lokativa jednine (noga – nozi).

Kao i kod drugih glasovnih promjena, i sibilarizacija ima svoje iznimke, odnosno slučajeve kad se ne provodi. Primjerice, kod imenice liga – ligi ili baka – baki.

Ovdje je riječ dativu i lokativu imenice ženskog roda koja označava veliko fizičko naprezanje u radu, ono što je s mukom stečeno ili osjećaj gađenja. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h zamjenjuju suglasnicima c, z, s ispred samoglasnika i. Pravilno je pisati muci.

Primjeri:

  • U svojoj muci nije vidio tuđe probleme.
  • Po muci koju je prolazila znala je da je čeka nešto veliko u budućnosti.
  • Unatoč muci koju je morala podnositi u tom suživotu, nije imala hrabrosti sama ići naprijed.
  • Na muci je bila jer se približavao datum kad je morala donijeti konačnu odluku.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše dativ i lokativ imenice ženskog roda muka – muci. Odnosno, u tvorbi dativa i lokativa imenice ženskog roda muka provodi se glasovna promjena sibilarizacija u kojoj se glas k pretvara u glas c ispred glasa i.