Sagriješiti ili sagrješiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: sagriješiti ili sagrješiti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je rijč o glagolu koji znači počiniti grijeh. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom te se tvori od prefiksa sa- i glagola griješiti. Pravilno je pisati sagriješiti, sagriješim, sagriješiš, sagriješi…

LEAVE A COMMENT