Kako se piše pravilno na hrvatski?

Snahi ili snasi?

Kako je pravilno pisati: snahi ili snasi? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice sluga. Radi se o iznimci budući da bi se provedbom sibilarizacije izgubila prepoznatljivost riječi. Tako da se pravilno piše: snasi. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Razgovarali smo o njezinoj snahi, Ponijeli smo kolače tvojoj snahi.