Kako se piše pravilno na hrvatski?

Vakuum ili vakum?

Kako je pravilno pisati: vakuum ili vakum?

Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše imenica muškog roda – vakuum ili vakum.

Nije to jedini primjer gdje se u hrvatskom standardnom jeziku dvoji o tome piše li se dvostruki samoglasnik.

Neki od sličnih primjera su vodootporan ili vodootporan (gdje je pravilno vodootporan), plavook ili plavok (gdje je ispravno plavook), i drugi. Isto je kod suglasnika gdje je u dvojbi najjači ili najači pravilno najjači, poddijalekt ili podijalekt pravilno poddijalekt, i tako dalje. Kod pisanja samoglasnika postoji pravilo da se nikad ne pišu tri ista samoglasnika zaredom, što bi se moglo dogoditi kod riječi iz stranih jezika.

Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava prostor u kojem nema materijalnih čestica. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te dolazi od latinske riječi vacuum koja znači biti prazan. U prenesenom značenju označava prazninu, nepostojanje ideja. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vakuum, vakuuma, vakuumu, vakuumom…

Primjeri:

  • Vakuum je pojam za koji je čula na satu fizike.
  • Nije znala objasniti što je vakuum pa je dobila jedinicu.
  • Vakuum je prazan prostor bez bilo kakve materije ili fizikalnih polja

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda vakuum, vakuumu, vakuuma… Pravilno se piše i glagol vakuumirati, pridjev vakuumiran. Imenica vakuum javlja se i u sintagmama: vakuum-pakovanje, vakuum-pumpa.