Kako se piše pravilno na hrvatski?

Biti će ili bit će?

Kako je pravilno pisati: biti će ili bit će?

Ovdje je riječ o glagolskim obliku futuru prvom kojim se, pored futura drugog, izriče budućnost. Futur prvi tvori se od nenaglašenog prezenta glagola htjeti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) i infinitiva.

Neki od primjera za futur prvi su sljedeći:
Ja ću raditi sljedeće ljeto na moru.
On će otići u Njemačku sljedeće godine.
Moji roditelji će otputovati u Sjevernu Ameriku.

No, ako glagol završava na -ti a dolazi ispred nenaglašenog prezenta glagola htjeti (ću, ćeš, će…) tada koristimo njegov krnji oblik (radit ću, pjevat ću, otputovat ću…)

Isto je i s glagolom biti – pravilno se piše: bit ću, bit ćeš, bit će, bit ćemo, bit ćete, bit će.

Primjeri:

  • U rujnu bit će pet godina da smo zajedno.
  • Bit će problema kad taj mali krene u školu.
  • Ne brini, bit će sve dobro.
  • Bit će ovo dobra priča.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: bit će.