Kako se piše pravilno na hrvatski?

Je li ili jeli?

Kako se pravilno piše: je li ili jeli?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

U pisanju često dvojimo o tome koji oblik riječi izabrati. No, kada je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja, odabir je sasvim jasan. Ako je riječ o upitnoj konstrukciji, pravilno je pisati je li. Upitna se konstrukcija, naime, sastoji od nenaglašenog prezenta glagola biti  i čestice li te se piše odvojeno i na početku pitanja. Pravilna uporaba u jezičnoj praksi glasila bi ovako:

  • Je li ovo olovka koju si tražila?
  • Je li to restoran o kojem si mi pričao?

Također je pravilno: Pitao se je li donio dobru odluku.

Sastavljen oblik odnosno jeli pripada glagolu jesti, i to kao množinski oblik glagolskog pridjeva radnog (jeo, jela, jeo).

Pravilne su sljedeće rečenice: Kod bake smo jeli palačinke. Svi koji su jeli taj proizvod, neka se obrate svom liječniku.

No, iako je u rečenicama jednostavno prepoznati za koji ćemo se oblik odlučiti, ipak valja pripaziti na to da se, kada je riječ o pitanjima, ne odlučimo uvijek i isključivo na oblik je li. Gramatika hrvatskog jezika nam, naime, propisuje da treba upotrijebiti rečenice u kojima je glagolski predikat ili glagolski dio imenskoga predikata na prvom mjestu, a za njim slijedi čestica li. Tako ćemo umjesto pitanja Je li dolaziš večeras odabrati pravilan oblik Dolaziš li večeras? Pravilno bi također bilo: Idemo li vani? Idemo li šetati? Je li ovo jasno?