Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odsad(a) ili otsad(a)?

Kako je pravilno pisati: odsad(a) ili otsad(a)? Prilog je nastao u tvorbi od prijedloga od i priloga sad(a). Iako se zvučni glas d našao ispred bezvučnog glasa s, ne provodi se promjena jednačenja po zvučnosti. Naime, kada se d nađe ispred c, č, ć, s, š ne mijenja se u t. Stoga je pravilno pisati odsad(a).

Kako je pravilno pisati: odsada ili otsada?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Ovdje se postavlja dvojba kako je pravilno pisati: odsad(a) ili otsad(a)? Prilog je nastao u tvorbi od prijedloga od i priloga sad(a). Iako se zvučni glas d našao ispred bezvučnog glasa s, ne provodi se promjena jednačenja po zvučnosti. Naime, kada se d nađe ispred c, č, ć, s, š ne mijenja se u t. Stoga je pravilno pisati odsad(a).

Primjeri:

  • Odsada više ne jedem slatko, obećajem da više neću nikad ni kocku čokolade pojesti.
  • Rekla je da odsada mora učiti barem pet sati dnevno, ali je odmah nakon toga otišla provjeriti svoje društvene mreže.
  • Odsada ćemo igrati po mojim pravilima pa ćemo vidjeti tko će se na kraju smijati.
  • Ako odsada zabrljaš još u nečemu, imat ćemo jako ozbiljan razgovor.
  • Odsada smo odlučili smanjiti korištenje mobitela na najviše sat dnevno pa ćemo vidjeti kako ćemo to izdržati.
  • Ako odsada ne budete cijenili drugu priliku koju ste dobili, ne znam što bih vam rekao.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prilog odsada i odsad. Odnosno, u tvorbi ovog priloga (od + sada) ne provodi se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti.