Kako se piše pravilno na hrvatski?

Međutim ili no međutim?

Kako je pravilno pisati: međutim ili no međutim?

Ovdje je riječ o tome je li pravilno koristiti jezičnu konstrukciju no međutim. Može je se često čuti, posebno na televiziji, te je jasno da je zadobila određenu popularnost. Ipak, postavlja se pitanje je li takva konstrukcija ispravna u hrvatskom standardnom jeziku.

Kako je pravilno koristiti veznik: međutim ili no međutim? Veznik se koristi za povezivanje rečenica, a koristi se u značenju suprotnog i dopusnog veznika. Pravilno je koristiti u sljedećim primjerima: Odlučila je na dijetu, međutim ipak nije išla. Odbila je ponudu, međutim nije odbila novac.

Konstrukcija ‘međutim no’ nije točna i nije ju dobro koristiti, jer no i međutim imaju isto značenje. No se može koristiti umjesto međutim: Odlučio je doći, no ipak nije došao.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:

Međutim:

  • Nju su zvali prvu. Međutim, nije se javila na telefon na vrijeme.
  • Njega su, međutim, nazvali tek sljedeći dan.
  • Međutim, imali su dovoljno vremena da sve dobro nauče.

No:

  • Išla sam u školu, no nisam gotovo ništa naučila tamo.
  • Slušat ćemo te pažljivo. No morat ćeš nam reći što se zapravo dogodilo.
  • Sve sam napravio za nju. No moje sve njoj nije bilo dovoljno.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše veznik međutim i veznik no kako je prikazano u gorenavedenim primjerima. Nepravilno je i netočno koristiti konstrukciju no međutim. To su dva veznika koji imaju slično značenje te je dovoljno koristiti samo jedan.