Rijeka ili rjeka?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: rijeka ili rjeka? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte. Ova imenica dolazi od praslavenskog i staroslavenskog rěka. U hrvatskom jeziku pravilno se piše: rijeka. Također je ispravno; rijeci, rijekom, rijekama, rijeke, rijeku, riječni…

OSTAVITE KOMENTAR